Kullanım Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Kullanım Sözleşmesi, Alien Software LTD (bundan sonra “Alien Broker” olarak anılacaktır) ile her hakkı Alien Broker’a ait www.alienbroker.com alan adı ve bu alan adına bağlı diğer sitelere (bundan sonra hepsi “Site” olarak anılacaktır) üyeleri arasında düzenlenmiştir.

2. Tanımlar

İşbu sözleşmede yer alan;

2.1. Alien Broker, The Penthouse, Carolina Court, Giuseppe Cali Street, Ta’ Xbiex, XBX 1425, Malta merkezli Alien Software LTD’yi ifade eder.

2.2. Kriptopara, kişiden kişiye doğrudan transfer edilen, kriptografi ile güvenliği sağlanılan, adem-i merkeziyetçi bir teknoloji olan blokzinciri teknolojisine dayanan, bir dijital para birimi/birimleridir.

2.3. Trade, dijital ortamda gerçekleştirilen kriptopara alım-satım ve değişim işlemlerini ifade eder.

2.4. Üye, Alien Broker platformunda (app.alienbroker.com) “Trader” veya “Kullanıcı” olarak iki farklı tipte hesap oluşturan ve Alien Broker tarafından sağlanılan hizmetlerden yararlanan kişiyi ifade eder.

2.5. Trader, Alien Broker platformunda (app.alienbroker.com) “Trader” üyelik tipi ile hesap oluşturan ve Alien Broker platformu aracılığı ile “Kullanıcı” tipi üyelere Hizmet satan kişiyi ifade eder.

2.6. Hizmet, Trader’ın kriptopara birimi fiyatlarıyla ilgili kapsamlı analiz ve tahminleme paylaşımlarını Alien Broker platformu aracılığı ile yayınlayabilmesini ve bu paylaşımların/tahminlemelerin bir bot yazılımı ile Kullanıcı tarafından anbean takip edilebilmesini sağlar. Kullanıcı bu takibi Trader’a aylık abone olarak ve bu abonelik karşılığında da Trader’a Hizmet Bedeli ödeyerek gerçekleştirir.

2.7. Kullanıcı, Trader’dan Hizmet satın alan kişiyi ve Alien Broker’daki iki üyelik tipinden birini ifade eder. “Kullanıcı” tabiri Alien Broker platformunda Türkçe’de kullanılan anlamıyla, sermayesini gelecekte yükseltme ve avantaj elde etme düşüncesiyle bir kişi veya kuruma tahsis eden kişiye denmez. Alien Broker yurtdışındaki muadillerinin İngilizce olarak “Investor” tabirini kullanması ve bu tabiri Türkçeleştirmek amacıyla bu üyelik tipini “Kullanıcı” olarak ifade eder.

2.8. Site, www.alienbroker.com alan adını ve bu alan adına bağlı tüm alt alan adlarından oluşan internet sitelerini ve/veya platformları ifade eder.

3. Amaç

İşbu sözleşmeyle amaç, Trader’lar ile Kullanıcı'ları bir araya getiren Site üzerinden Trader veya Kullanıcı'nın gerçekleştireceği veya gerçekleştirilebileceği her işlem için karşılıklı olarak hak ve yükümlülükleri ortaya koymaktır.

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üye, Site’yi kullanabilmek ve hizmetlerden yararlanabilmek için Site’de bir hesap oluşturmayı, 18 yaşından büyük olduğunun kabul, beyan ve taahhütünü, şartları kabul edebilecek tam ehliyete ve yetkiye sahip gerçek bir kişi olduğunu, hakkında herhangi bir kısıtlama, vasi veya kayyım ataması kararı bulunmadığını, daha önce üyeliğinin askıya alınmamış veya yasaklanmamış olduğunu ve halihazırda mevcut bir site hesabı olmadığını beyan ve taahhüt eder.

4.2. Alien Broker, hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) Alien Software LTD’dir. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif hakları tamamen Alien Software LTD’ye aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı web sayfalarının kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmemektedir. Üye, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’lerin bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki, cezai ve tazminat sorumluluğu Üye’ye aittir. Ayrıca Alien Broker, bu kişiye bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir.

4.3. Site’de hesap oluştururken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, Site’de hesap oluştururken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. kişiler ile paylaşılmamasından Üye sorumludur. Üye bu hususta doğacak zararlar için Alien Broker’dan hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Alien Broker’ı gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Site’de Üye’nin hatasından doğan veya doğacak, her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Alien Software LTD yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. Üye, hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun kullandıramaz. Ancak Üye’nin ya da temsilcisinin, usulüne uygun olarak Noter makamı tarafından düzenlenen ve sitede bulunan hesabını kullandırmaya dair yetkileri açıkça içeren özel yetkili bir vekaletnameyi Alien Broker’a ibraz etmeleri şartıyla, vekaletname ile kendisini temsil eden kişinin, Üye’nin hesabını tüm hukuki ve cezai sorumluluklar kendisine ait olmak üzere kullanmasına Alien Broker tarafından izin verilebilir. Burada Üye’nin bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Alien Broker, Üye’nin hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan Üye veya vekaletname ile kullanımına izin verilen kişi sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de bu kişilere aittir. Alien Broker’ın bu haklarını kullanması nedeniyle üye Alien Broker’ı gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul eder.

4.6. Üye, siteyi sadece işbu sözleşmede veya sözleşmenin eklerinde tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Üye’nin siteyi Alien Broker’ı sözleşmede tanımlanan hizmetler dışında kullandığı tespit etmesi halinde Üye’ye ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle Alien Broker’ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Alien Broker’ı gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa Üye’nin kripto paraları bu durumdan etkilenmez ve Üye’nin varsa kripto paraları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde Üye’ye derhal iade edilir.

4.7. Üye’ler yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Üye’ler hukuka aykırı işlem yapmalarının fark edilmesi halinde, Alien Broker hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi, Alien Broker, her türlü hukuki yola başvurma ve gerekli güvenlik tedbirlerini alma, hakkına sahiptir.

4.8. Kullanıcı’lar, Trader tarafından işletilen borsadaki fonlarının zarara uğraması halinde, Alien Broker’ı hiçbir şekilde sorumlu tutamaz. Her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Alien Software LTD yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.9. Üye’nin siteyi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplarda mesuliyet Üye’ye aittir. Alien Broker, Üye hesaplarını ve kendi sistemlerini saldırılardan koruyacağını taahhüt etmemektedir. Bu kapsamda, herhangi bir yolla, Alien Broker’ın sistemlerine yapılacak olarak saldırılar neticesinde, Üye, Alien Broker’ın sorumluluğuna gitmeyeceğini, bu saldırılardan doğrudan ya da dolaylı olarak doğan ya da doğacak her türlü zarardan Alien Broker’ı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alien Software LTD yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye bu hususlarda Alien Broker’ı ve anılan kişileri gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Üye’nin siteye yaptığı kriptopara transfer işlemlerinde, üyenin kendi hesabı dışında farklı isimlere transfer yapması veya yanlış işlem yapması halinde yaşanabilecek kayıplardan üye sorumludur. Üye bu hususta doğacak zararlar için Alien Broker’dan hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Alien Broker’ı gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Siteyi kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden Üye sorumludur.

4.12. Üye, destek hizmetlerini yalnızca [email protected] e-posta adresi ve site üzerinde bulunan Canlı Destek hizmeti üzerinden sağlamaktadır. Alien Broker bu e-posta adresi ve Canlı Destek hizmeti dışında bir yöntem ile Üye’lerine resmi bir destek hizmeti sağlamaz, destek yazışmalarında şifre sormaz, Üye’lerine kriptopara göndermeleri için kurumsal ödeme adresi hariç bir kriptopara adresi bildirmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, Alien Broker bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle Üye’lerinin uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.

4.13. Alien Broker bir aracı bir Site’dir. Site üzerinden Kullanıcı’lar kendi istekleri doğrultusunda Trader’lara kriptopara fonlarının yönetimi için kriptopara birimi ile aylık veya yıllık Hizmet ödemesi yapar ve kriptopara borsalarındaki kişisel fonların bu Trader’lar tarafından işletilmesine izin verirler. Alien Broker sadece aracı bir sitedir. Borsadaki kriptopara birimlerinin değişen değerlerini Alien Broker belirlemez. Kriptopara fiyatları arz ve talep doğrultusunda şekillenir. Herhangi bir zarar veya kayıp durumuna uğranılması durumunda zararlardan Alien Broker sorumlu tutulamaz. Kullanıcı ve Trader bu hususta doğacak zararlar için Alien Broker’dan hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Alien Broker’ı gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. Kriptopara kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden üyeler bizzat sorumludur. Alien Broker, Üye’lerin kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden sorumlu tutulamaz.

4.15. Üye’nin 18 yaşından büyük olması zorunludur. 18 yaş kriteri, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmektedir. Üye işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Alien Broker, herhangi bir nedenle 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği Üye hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir. 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden Üye, bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan res’en sorumludur. Alien Broker, Üye ile ilgili tüm işlemlerde bu beyana itimat eder ve buna göre davranır.

4.16. Üye’lerin Alien Broker ile sözlü ve yazılı iletişimde, saygısızlık ve hakaret içeren tavırları karşısında, Alien Broker’ın Üye hesabını dondurma, kapatma ve hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

4.17. Alien Broker, internet sitesinde oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli yada uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan Alien Broker sorumlu tutulamaz. Alien Broker sitede meydana gelecek teknik arızaları sitede yayınlayarak Üye’lere bildirmek ve en kısa sürede çözmeye çalışmak ile mükelleftir.

4.18. Aracı pozisyonunda olan Alien Broker’ın arz talep ilişkisine göre belirlenen kriptopara fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeplerle doğacak tüm zarar ve kayıpların mesuliyeti Üye’ye aittir. Site Üye’lerinin iş emirlerinin, kriptopara çekim taleplerinin hükümleri çerçevesinde yerine getirilememesi/geç yerine getirilmesi nedeniyle oluşacak zararlardan Alien Broker sorumlu tutulamaz.

4.19. Alien Broker, Site güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Alien Broker, Üye’nin güvenliği adına hesap oluşturulurken çift aşamalı Google Authenticator doğrulaması ile üyelik kaydı oluşturabilme imkanı tanımaktadır. Alien Broker, basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Alien Broker tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Alien Broker servislerinin kullanılması halinde Alien Broker bundan sorumlu tutulamaz. Üye bu hususlarda Alien Broker’ı ve tüm yetkililerini gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.20. Alien Broker, benzer kriptopara fon yönetim platformlarından tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Hiçbir şirketle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle Üye’ler, diğer benzer platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı Alien Broker’ı sorumlu tutamazlar.

4.21. Alien Broker Üye’ye ait kişisel bilgileri hukuksal sebeplerden doğacak kararlar neticesinde yasal merciler dışında hiçbir şirketle paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak Alien Broker, Üye’nin alım-satım, Hizmet ile ilgili oluşan her türlü veri, istatistik ve bilgileri Üye’lerin anonimlik hakkı ve kişisel hakkını ihlal etmeden paylaşma yetkisine sahiptir. Üye bu hususlarda Alien Broker’ı ve tüm yetkililerini gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22. Alien Broker üzerinden sunulan hizmetlerin Üye’ler tarafından kullanılarak yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye ait olacaktır. Alien Broker’ın hiçbir hukuki ya da idari sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.23. Site üzerinde gerçekleşebilecek tüm riskler, Risk Uyarısı dökümanında yazılmış olup işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Site üyeleri Risk Uyarısı kapsamında gerçekleşecek zararlardan Alien Broker’ı gayri kabili olarak rücu ettiğini Kullanım Sözleşmesi ve Risk Uyarısı kapsamında kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.24. Trader’ın hak ve yükümlülüklerini belirten tüm detaylar Trader Sözleşmesi dökümanında yazılmış olup işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Site Trader’larının Trader Sözleşmesi kapsamında gerçekleşecek zararlardan Alien Broker’ı gayri kabili olarak rücu ettiğini Kullanım Sözleşmesi ve Trader Sözleşmesi kapsamında kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER

5.1. Üye, bitcoin ve diğer tüm kriptoparalar ile ilgili BDDK ya da yetkili kurumlar tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

5.2. Üye, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Alien Broker, Üye’ye ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Alien Broker’a herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

5.3. Üye, Alien Broker adı ve/veya logosunu kullanarak Alien Broker adını lekeleyen, ticari itibarını zedeleyen ya da haksız rekabet yaratan yorum ve paylaşımlarda bulunmayacağını taahhüt eder. Bu taahhüt her türlü yazılı ve görsel medya ile tüm sosyal medya mercilerini kapsamaktadır. Bu maddenin ihlalinin tespiti halinde, Alien Broker, önceden bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetme, Üye’nin hesabını engelleme, askıya alma ya da tamamen silme haklarına haizdir. Aynı şekilde Alien Broker, Üye’ye karşı bu maddenin ihlali nedeniyle her türlü tazmin hakkını kullanacaktır. Üye, bu maddenin uygulanması nedeniyle tüm itiraz ve talep haklarından peşinen gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Alien Broker, borsa iş akışı ve yazılım güvenliği açısından şüpheli işlem girişimi tespit ettiği Üye’ye ait hesap veya hesapları geçici olarak ya da kalıcı olarak alış satış emirlerine kapatmak, şüpheli işlem gerçekleştiren Üye hesaplarını askıya almak, dondurmak, geçici ya da kalıcı olarak kapatmak haklarına haizdir. Alien Broker tarafından dürüstlük ve iyiniyet kuralları çerçevesinde bu maddenin uygulanması nedeniyle, Alien Broker’ın hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

6. ÜCRETLENDİRME VE HİZMET

6.1. Alien Broker bir aracı platformdur. Trader’ın Kullanıcı’lar için sunduğu fiyatlandırmalar tamamen Trader’ın sorumluluğundadır. Alien Broker, Trader’ın fiyatlandırmasına en az ve en fazla fiyat sınırlandırması dışında karışmaz. Alien Broker’ın Trader’ı bir limitte sınırlamasının sebebi ise Kullanıcı’ları korumak ve karapara aklamanın önlenmesi amacını taşımaktadır. Trader’ın sınırlandırma limitleri sitede yer alan Ücretlendirme sayfasındaki gibidir. Bu sayfada yer alan tarifeler, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

6.2. Alien Broker, Trader ve Kullanıcı’ya aracılık faaliyeti sağlaması kapsamında kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Alien Broker, bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan değişiklikler sitede ilan edilecektir.

6.3. Alien Broker, yer alan unsurlar üzerinde Üye’lerin onayına ve bildirime gerek bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı olup ilgili sayfa üzerinde yapılan değişiklikler, yayınlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacak ve Üye’yi bağlayacaktır.

6.4. Kullanıcı’nın Hizmet satın alımı için Site’ye yüklediği bakiye, Trader’ın Hizmet’i satın alındığı takdirde faturalandırılır. Bu faturalandırma Alien Broker’ın Hizmet aracılığı için aldığı bedel üzerinden kesilir. Alien Broker Trader’ın Hizmet için hak edişi olan kazancını faturalamaz ve bundan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı faturalandırma işlemindeki Alien Broker’a düşen sorumluluğun Hizmet satın alımı gerçekleştikten sonra başlayacağını ve sadece Alien Broker’ın Hizmet aracılığı için aldığı orandaki ödemenin faturalandırmasını alacağını kabul eder.

6.5. Kullanıcı Hizmet için Site’ye yüklediği bakiyenin tamamını herhangi bir işlem yapmadığı takdirde iade olarak alabilir. Fakat Hizmet satın alımı gerçekleştikten sonra Trader Hizmet süresi boyunca cayar, isteyerek ve planlayarak Kullanıcı’yı zarara uğratırsa Kullanıcı’nın Hizmet için verdiği ücretin tamamı Kullanıcı’nın bakiyesine geri yüklenir. Kullanıcı bakiyeye yüklenilen bu ücreti Site içerisinde harcayacağını, iade olarak alamayacağını kabul eder.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve GİZLİLİK POLİTİKASI

7.1. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik maddeler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşmeyi kabul ederek siteyi kullanmaya başlayan kişi ayrıca kişisel verilerin işlenmesine yönelik sözleşme hükümlerini de kabul etmiş sayılır. Maddeler arasında meydana gelecek yorum farklarında Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası hükümleri esas alınır.

7.2. Üye tarafından verilen üyelik bilgilerinin yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilerin işlenmesine dair politika hükümleri geçerlidir.

7.3. İşbu sözleşmenin maddesinde de yer verildiği üzere Alien Broker, Üye’nin kişisel bilgilerini Üye’nin açık rızası ve yasal zorunluluklar haricinde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır. Üye’ye ait bu bilgiler çevrimiçi ortamda alınıp çevrimdışı ortamda muhafaza edilmektedir.

7.4. Alien Broker, Üye’ye ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Üye, işbu sözleşmeyi kabul etmesi ile bu hususlarda Alien Broker’a açık rıza verdiğini de kabul eder. Alien Broker, topladığı bu bilgileri, üyelerin genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, Üye ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacıyla kullanabilir.

7.5. Alien Broker, Site içerisinde başka sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir veya bu sitelere yönlendirebilir. Üye’nin bu şekilde eriştiği üçüncü parti sitelerde uygulanan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriğe ilişkin Alien Broker sorumlu değildir.

7.6. Alien Broker, Üye’ye ait kişisel bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bundan dolayı doğacak zararlardan Alien Broker sorumlu tutulamaz.

8. BÖLÜNEBİLİRLİK

8.1. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmünün bir kısmının) yargı yetkisini haiz bir mahkeme veya idari makam tarafından geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı bulunması halinde, diğer hükümler yürürlükte kalmayı sürdüreceklerdir. Eğer herhangi bir geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı hüküm belli bir kısmının çıkartılması halinde geçerli, uygulanabilir ve yasal hale gelecekse, söz konusu hüküm üzerinde tarafların ticari maksatları göz önünde bulundurulmak suretiyle Alien Broker tarafından gereken her türlü tadil tek taraflı olarak yapılabilecektir.

9. BÜTÜNLÜK VE DEĞİŞİKLİK

9.1. Kullanım Koşulları, Ücretlendirme, Politika ve tarafların karşılıklı yükümlülüklerine dair sitede yer alan her türlü bilgilendirme işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Alien Broker’ın bu dökümanlar ve linklerde yer alan düzenlemelerde üyenin iznine gerek olmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklı olup ilgili değişiklikler gerçekleştirildiği tarih itibariyle Üye için de bağlayıcı olacaktır.

10. YÜRÜRLÜLÜK

10.1. İşbu Sözleşme, Üye’nin siteye elektronik ortamda Üye olması ile yürürlüğe girecek olup işbu sözleşme hükümleri uyarınca feshedilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.2. Üye, siteye üye olduğunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen Üye’nin siteye Üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.

11. BİLDİRİMLER

11.1. İşbu sözleşmeye ilişkin gerçekleştirilecek tüm yazışmalar için Üye'nin hesap oluştururken tanımlamış olduğu e-posta adresi kullanılacak olup taraflar iletişimlerini bu e-posta üzerinden gerçekleştireceklerdir. İlgili e-posta üzerinden gerçekleştirilen yazışmalar, yazılı iletişim niteliği taşımaktadır. Taraflar, e-posta adresini güncel tutmak ve güvenilir bir e-posta adresi belirlemek ile yükümlüdürler. İletişim bilgilerinin değiştirilmesi halinde Üye, Alien Broker’ı bilgilendirmek ile yükümlüdür.

12. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

12.1. Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Alien Broker’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ

13.1. İşbu sözleşme kapsamında Site'nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Site ile bağlantılı olarak çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup yetkili mahkemeler ve icra daireleri İstanbul Merkez (Çağlayan Adliyesi) Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.